• عبد البهاء عباس در مصر - به ياد بود صدمين سالگرد ديدار حضرتش أز مصر 1910 - 1913

عبد البهاء عباس در مصر - به ياد بود صدمين سالگرد ديدار حضرتش أز مصر 1910 - 1913

Abdul Baha in Egypt - Suhail Bushrui

در إین کتاب پروفسور سهیل بشروئی، استاد دانشگاه مری لند، نقش حضرت عبدالبهاء، عباس افندی، فرزند ارشد حضرت بهاءالله، را به طور ویژه بررسی می‌کند

عبدالبهاء، در مدت اولین اقامت خود در اسکندریه با مصریانی از همۀ اقشار دربارۀ اصول بنیادی برای ساختن جامعه ای کامياب و مبتنی بر صلح سخن گفت.

استاد بشروئی می گوید: "فکر کردم مهم است که حضرت عبدالبهاء را، نه لزوماً به عنوان رهبری دینی، بلکه بیشتر به عنوان متفکری بزرگ مطرح کنم که در زمانی که تمدن ماده گرایی در اروپا و آمریکا گسترده بود و جهان اسلام را آرزوهای سیاسی و رؤیاهای دیگر انباشته بود، درکی از اهمیت دین را ارائه کرد

آقای بشروئی می گوید: "باید بگویم که حتی من به عنوان کسی که تمام عمر بهائی بوده، با نوشتن این کتاب آگاهی بسیار بیشتری از شخصیت یگانۀ حضرت...Show More

در إین کتاب پروفسور سهیل بشروئی، استاد دانشگاه مری لند، نقش حضرت عبدالبهاء، عباس افندی، فرزند ارشد حضرت بهاءالله، را به طور ویژه بررسی می‌کند

عبدالبهاء، در مدت اولین اقامت خود در اسکندریه با مصریانی از همۀ اقشار دربارۀ اصول بنیادی برای ساختن جامعه ای کامياب و مبتنی بر صلح سخن گفت.

استاد بشروئی می گوید: "فکر کردم مهم است که حضرت عبدالبهاء را، نه لزوماً به عنوان رهبری دینی، بلکه بیشتر به عنوان متفکری بزرگ مطرح کنم که در زمانی که تمدن ماده گرایی در اروپا و آمریکا گسترده بود و جهان اسلام را آرزوهای سیاسی و رؤیاهای دیگر انباشته بود، درکی از اهمیت دین را ارائه کرد

آقای بشروئی می گوید: "باید بگویم که حتی من به عنوان کسی که تمام عمر بهائی بوده، با نوشتن این کتاب آگاهی بسیار بیشتری از شخصیت یگانۀ حضرت عبدالبهاء و موفقیت گستردۀ او در رواج گفتگویی فرهنگی و دینی بین دنیای شرق و غرب به دست آوردم

£21.00
Item added. View Cart
  • Format: hardcover book | 420 pages
  • Dimensions: 730 g
  • Publisher: عصر جديد
  • Language: Persian
  • SKU: FAR-SCH-K.0182