• مشورت سراج هدايت عباد - جون أ كوستو

مشورت سراج هدايت عباد - جون أ كوستو

Consultation

تأليف جونکولستو

ترجمه واقتباس فرح معانی

اين کتاب حاوی مطالب دقيق ومهم مشورت می باشد. موضوع مشورت را از جنبه های تاريخی و روحانی و اجتماعی مورد بحث و تدقيق قرار می دهد. اين کتاب برای همه افارد مفيد است چه در زمينه خدمات اداری و چه در موارد روابط اجتماعی بين افراد و گروه ها

تأليف جونکولستو

ترجمه واقتباس فرح معانی

اين کتاب حاوی مطالب دقيق ومهم مشورت می باشد. موضوع مشورت را از جنبه های تاريخی و روحانی و اجتماعی مورد بحث و تدقيق قرار می دهد. اين کتاب برای همه افارد مفيد است چه در زمينه خدمات اداری و چه در موارد روابط اجتماعی بين افراد و گروه ها

£6.00
Low Stock!
Item added. View Cart
Dispatch time is generally 3-4 working days
Please allow 10 working days for shipping within the UK
  • Format: hardcover book
  • Dimensions: 145 x 215 x 15 mm | 515 g
  • Language: Persian
  • SKU: FAR-SCH-K.0106