• بهاءالله و عصر جديد - ج. اي. إسلمنت

بهاءالله و عصر جديد - ج. اي. إسلمنت

Baha'u'ullah va Asri Jadeed (Baha'ullah & New Era)

ترجمه ع. بشير الهی، هـ . رحيمی، ف . سليمانی

ترجمه کامل وجديد اين اثر نفيس که حضرت ولی امر الله فرمودند الهام بخش نسلهای اينده خواهد بود. اين ترجمه شامل نصوصی مبارکه يی است که در حين نشر ترجمه اول اصول عربی و فارسی ان در دست نبود و در اين ترجمه جديد متون اصلی به وسيله دار التحقيق فراهم شد

ترجمه ع. بشير الهی، هـ . رحيمی، ف . سليمانی

ترجمه کامل وجديد اين اثر نفيس که حضرت ولی امر الله فرمودند الهام بخش نسلهای اينده خواهد بود. اين ترجمه شامل نصوصی مبارکه يی است که در حين نشر ترجمه اول اصول عربی و فارسی ان در دست نبود و در اين ترجمه جديد متون اصلی به وسيله دار التحقيق فراهم شد

£12.00
Low Stock!
Item added. View Cart
Dispatch time is generally 3-4 working days
Please allow 10 working days for shipping within the UK
  • Format: hardcover book | 334 pages
  • Dimensions: 150 x 220 x 20 mm | 535 g
  • Language: Persian
  • SKU: FAR-INT-A.0139